Važnost transparentnosti u knjigovodstvu: kako transparentno poslovanje doprinosi poslovnom uspehu

Transparentno poslovanje predstavlja ključni element integriteta i poverenja u poslovnom svetu. Kada je reč o knjigovodstvu, transparentnost igra vitalnu ulogu u obezbeđivanju tačnih i pouzdanih finansijskih informacija, što je od suštinskog značaja za donošenje informisanih odluka i održavanje poslovne reputacije.

U ovom članku istražićemo važnost transparentnosti u knjigovodstvu i kako transparentno poslovanje doprinosi poslovnom uspehu, kao i pojedine članove Zakona o računovodstvu koje se odnose na javno i otvoreno izveštavanje o poslovanju.

Pre svega, po Članu 5 Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici dužni su da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje informacija u finansijskim izveštajima vrše u skladu sa ovim zakonom.

Društvo od javnog interesa primenjuje pravila koja su ovim zakonom propisana za velika pravna lica bez obzira na poslovni prihod, vrednost ukupne aktive ili prosečan broj zaposlenih tokom poslovne godine, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom.

Šta su transparentnost i integritet zapravo?

Integritet se definiše kao moralna ispravnost i doslednost u ponašanju, što uključuje iskrenost, poštenje i odgovornost. U poslovnom kontekstu, integritet podrazumeva poštovanje etičkih principa i pridržavanje moralnih standarda u svim poslovnim aktivnostima.

Sa druge strane, transparentnost se odnosi na otvorenost i pristupačnost informacija, kao i na jasnoću i iskrenost u komunikaciji. Transparentno poslovanje podrazumeva deljenje relevantnih informacija sa svim relevantnim stranama, uključujući klijente, investitore, zaposlene i druge interesne grupe.

U knjigovodstvu, primena integriteta se ogleda u poštovanju zakonskih propisa i standarda računovodstva, tačnom i pravovremenom vođenju finansijskih evidencija, kao i u odgovornom izveštavanju o finansijskom stanju preduzeća. Na primer, knjigovođe treba da budu dosledne u primeni računovodstvenih principa kako bi obezbedile tačne i pouzdane finansijske izveštaje.

Sa druge strane, transparentnost u knjigovodstvu podrazumeva pružanje jasnih informacija o finansijskom stanju preduzeća, poreklu sredstava, troškovima i prihodima. To uključuje redovno izveštavanje o poslovnim performansama, transparentno vođenje knjiga i dokumentovanje svih finansijskih transakcija.

Primeri primene integriteta i transparentnosti u knjigovodstvu uključuju:

1. Tačno i pravovremeno knjiženje svih poslovnih transakcija.

2. Redovno izveštavanje o finansijskom stanju preduzeća.

3. Transparentno vođenje evidencije o troškovima i prihodima.

4. Poštovanje zakonskih propisa i standarda računovodstva.

5. Saradnja sa revizorima radi provere finansijskih izveštaja.

6. Pravilno dokumentovanje svih finansijskih transakcija i evidencija.

7. Otvorenost prema zaposlenima, klijentima i drugim interesnim grupama u pogledu poslovnih aktivnosti i finansijskih performansi.

8. Pridržavanje etičkih principa i vrednosti u svim poslovnim odlukama i aktivnostima.

9. Identifikacija i rešavanje eventualnih konflikata interesa.

10. Doprinos održavanju integriteta i transparentnosti u celokupnom poslovnom okruženju.

Značaj transparentnosti u knjigovodstvu

BONUS SIstem doo

Transparentno vođenje knjigovodstva podrazumeva otvorenost i pristupačnost finansijskih informacija, kao i poštovanje zakonskih propisa i regulativa. Ovakav pristup omogućava svim relevantnim stranama, uključujući vlasnike preduzeća, investitore, kreditore i državne organe, da imaju uvid u finansijsko stanje i poslovanje preduzeća. Transparentnost u knjigovodstvu stvara osnovu za poverenje i saradnju među svim učesnicima na tržištu.

Ovo je propisano i Zakonom o računovodstvu čiji Član 13 citiramo:

Način vođenja poslovnih knjiga

Član 13

U poslovne knjige podaci se unose na osnovu računovodstvenih isprava.

Poslovne knjige vode se u skladu sa načelom nepromenljivog zapisa o nastaloj poslovnoj promeni.

Poslovne knjige vode se na način koji treba da omogući kontrolu ulaznih podataka, ispravnosti unetih podataka, čuvanje podataka, mogućnost korišćenja podataka, mogućnost uvida u promet i stanja na računima glavne knjige i pomoćnih knjiga, odnosno transakcije, kao i uvid u hronologiju obavljenog unosa poslovnih promena (datum knjiženja).

Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, osim u slučaju kada se poslovne knjige vode za poslovnu godinu koja je različita od kalendarske u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, poslovna godina može biti kraća od 12 uzastopnih kalendarskih meseci, u slučaju osnivanja pravnog lica, odnosno preduzetnika, statusne promene, likvidacije, stečaja, početka primene poslovne godine različite od kalendarske i u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Poslovne knjige mogu da se vode u slobodnim listovima, povezane ili prenete na neki od elektronskih ili magnetnih medija, tako da, po potrebi, mogu da se odštampaju ili prikažu na ekranu.

Otvaranje poslovnih knjiga vrši se na početku poslovne godine na osnovu zaključnog bilansa stanja prethodne godine.

Novoosnovana pravna lica i preduzetnici otvaraju poslovne knjige na osnovu bilansa osnivanja koji se sastavlja na osnovu popisa imovine i obaveza, sa stanjem na dan upisa u registar kod Agencije, odnosno kod drugog nadležnog organa.

Poverenje investitora i kreditora

Transparentnost u knjigovodstvu igra ključnu ulogu u privlačenju investitora i kreditora. Investitori i kreditore ohrabruje činjenica da su finansijske informacije preduzeća dostupne i pouzdane, što im omogućava da donose informisane investicione odluke. Poverenje investitora i kreditora može biti presudno za obezbeđivanje finansijskih resursa potrebnih za rast i razvoj preduzeća.

Odgovornost i integritet

Transparentnost u knjigovodstvu promoviše odgovorno poslovanje i integritet. Kada su finansijske informacije javno dostupne, preduzeća su pod većim pritiskom da poštuju zakonske propise i standarde poslovanja. Ovo doprinosi smanjenju rizika od finansijskih malverzacija i korupcije, kao i jačanju poverenja javnosti u poslovne subjekte.

Održavanje poslovne reputacije

Transparentno poslovanje igra ključnu ulogu u održavanju pozitivne poslovne reputacije. Preduzeća koja se ističu po transparentnosti u knjigovodstvu stvaraju pozitivnu sliku o svojoj poslovnoj etici i profesionalnosti. Ovo može privući nove klijente, partnere i talente, dok istovremeno jača lojalnost postojećih stakeholdera.

Kako postići transparentno knjigovodstvo

Postizanje transparentnog knjigovodstva zahteva angažovanje preduzeća na nekoliko nivoa. To uključuje usvajanje jasnih internih politika i procedura, redovno obučavanje osoblja o važnosti transparentnosti, kao i implementaciju modernih softverskih alata za vođenje knjigovodstva i izveštavanje. Takođe je važno sarađivati sa pouzdanom knjigovodstvenom agencijom koja ima ekspertizu i iskustvo u oblasti transparentnog poslovanja.

Transparentnost je takođe propisana Zakonom o računovodstvu i kroz izveštaje:

Javno objavljivanje finansijskih izveštaja

Član 47

Podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, kao i dokumentaciju iz čl. 44-46. ovog zakona, Agencija javno objavljuje na svojoj internet stranici, u okviru Registra finansijskih izveštaja, i o tome pravnom licu odnosno preduzetniku izdaje potvrdu koju istovremeno javno objavljuje na svojoj internet stranici.

Agencija je dužna da finansijske izveštaje, Statistički izveštaj i dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, javno objavi na internet stranici u roku od 60 dana od dana prijema potpunog i računski tačnog finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Ako se u postupku provere utvrdi da dostavljeni finansijski izveštaj pravnog lica, odnosno preduzetnika nije potpun i računski tačan ili da se nije razvrstao u skladu sa Zakonom, odnosno da nije dostavljena sva propisana dokumentacija, Agencija tom pravnom licu ili preduzetniku izdaje obaveštenje o utvrđenim nedostacima i objavljuje ga na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja.

Utvrđene nedostatke iz stava 3. ovog člana pravno lice ili preduzetnik je dužan da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije.

Izveštaje, odnosno dokumentaciju iz čl. 44-46. ovog zakona, u kojima pravna lica i preduzetnici nisu otklonili utvrđene nedostatke, u skladu sa obaveštenjem iz st. 3. i 4. ovog člana, Agencija je dužna da javno objavi na svojoj internet stranici kao nepotpune i računski netačne, po isteku roka za postupanje po tom obaveštenju, a najkasnije do 30. septembra naredne godine za izveštajnu godinu.

Agencija je dužna da pristup izveštajima i dokumentaciji iz st. 1. i 5. ovog člana za poslednje tri izveštajne godine omogući korisnicima na internet stranici Agencije, bez naknade.

U današnjem poslovnom okruženju, transparentnost u knjigovodstvu je ključni faktor uspeha. Preduzeća koja se ističu po transparentnom poslovanju imaju veće šanse za dugoročni rast, održavanje poverenja stakeholdera i ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu. Stoga, ulaganje u transparentnost knjigovodstva treba da bude prioritet svakog ozbiljnog poslovnog subjekta.

Kontaktirajte nas i pokrenite svoj biznis. Nudimo moderno knjigovodstvo i profesionalne računovodstvene i pravne usluge.
Bonus Sistem d.o.o.
Agencija za knjigovodstvo
Adresa: Terazije 42, 11000 Beograd – Stari grad.
Telefon: + 381 11 403 55 27, + 381 63 112 60 38
Mobilni: +381 63 112 60 36
www.bonus-sistem.com
Email: _office.bonus@bonus-sistem.com__bonussistem@gmail.com_

Pošalji upitОставите одговор