Osnivanje privrednih društava i preduzetničkih radnji

 • sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: izbor pravne forme, delatnosti i imena; PDV, fiskalne kase; o zapošljavanju i obavezama;
 • osnivački akt za preduzeća, izrada i overa u sudu;
 • ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om);
 • izrada pečata
 • otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci
 • prijava početka rada inspekciji rada.

Napomene: Po završetku registracije, fiskalizujete fiskalnu kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo usluge knjigovodstva – vodjenje poslovnih knjiga koje započinje podnošenjem poreske prijave Poreskoj Upravi, eventualnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika.

Registracija promena kod privrednih društava

 • promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova;
 • promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi;
 • promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku;
 • promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane.

Registracija promena kod preduzetnika

 • prijava početka obavljanja delatnosti;
 • promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovodji (ime, prezime,JMB broj pasoša za strana lica);
 • promena podataka o ortacima koji istupaju i / ili pristupaju;
 • promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika koji obavlja taksi prevoz;
 • upis ili promena poslovodje i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje;
 • upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, P.J.)
 • upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
 • promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
 • upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
 • upis zabeležbe.

Likvidacija preduzeća

 • razmatranje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije;
 • izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključujući izradu početnog likvidacionog bilansa;
 • praćenje postupka likvidacije;
 • izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključujući izradu završnog likvidacionog bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije;
 • registracija brisanja društva.

Izvodi iz registra APR za privredna društva i preduzetnike

Tražite pouzdano i profesionalno vođenje knjigovodstva?