Granica za PDV i prelazak u DOO u Srbiji

U poslovanju, ključna pitanja koja često postavljaju preduzetnici odnose se na obaveze prema porezu na dodatu vrednost (PDV) i prelazak iz statusa preduzetnika u društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO). U nastavku su detalji o granicama i uslovima za ove dve važne poslovne odluke u Srbiji.

Granica za obaveznu registraciju za PDV

U Srbiji, preduzetnici i pravna lica koja posluju moraju da se registruju za PDV ukoliko njihovi prihodi premaše određeni prag. Prema zakonu, granica za obaveznu registraciju za PDV iznosi 8 miliona dinara godišnje. To znači da preduzetnici i firme čiji godišnji prihodi prelaze ovaj iznos moraju da se registruju kao obveznici PDV-a.

Kada firma uđe u sistem PDV, bilo prateći slovo zakona usled prelaska limita od 8 miliona ili dobrovoljno, prve dve godine je jednomesečni obveznik PDV-a, odnosno poreske prijave predaje svakog meseca.

Limit od 6 miliona dinara za PDV

Limit od 6 miliona dinara predstavlja gornju granicu prihoda koju paušalac može da ostvari u toku kalendarske godine, a da ne izgubi pravo da bude paušalno oporezovan. Ukoliko paušalac u periodu između 01.01. i 31.12. ostvari prihod iznad ove granice, gubi pravo na paušalno oporezivanje i stiče obavezu vođenja poslovnih knjiga i plaćanja poreza na stvarno ostvarene rezultate.

Limiti od 6 i 8 miliona dinara za PDV

Granica od 8 miliona dinara se posmatra radi utvrđivanja obaveze firme da se evidentira u sistem PDV-a. Za razliku od granice od 6 miliona dinara koja je vezana za kalendarsku godinu, limit od 8 miliona dinara posmatra se za poslednjih 12 meseci, odnosno 365 dana. Prelaskom ovog limita, firme koje nisu u sistemu PDV-a stiču tu obavezu od prvog narednog dana. Prijava za evidentiranje u sistem PDV podnosi se na obrascu EPPDV i može se podneti u bilo kom periodu tokom godine.

Koji poslovni modeli su opcije za ljude u biznisu

Postoji osnovna podela poslovnih modela. Ona se svodi na dve vrste:

1. Procedura za osnivanje DOO u Srbiji

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) je pravna struktura koju biraju ljudi čiji godišnji prihodi premašuju šest miliona dinara u toku kalendarske godine. Druga situacija je ako je firma zaradila preko osam miliona dinara u poslednjih 12 meseci (nevezano za kalendarsku godinu).

Kada je u pitanju zapošljavanje unutar ovog tipa poslovanja, postoje dva formata. Jedna opcija je da osnivač bude u radnom odnosu sa svojim DOO, što znači da postaje zaposleni sa određenom pozicijom i definisanom platom, a pravne obaveze uključuju plaćanje poreza i doprinosa za sebe i ostale zaposlene, kao i plaćanje poreza na dobit od 15% na ukupne godišnje prihode, uz dodatnih 15% poreza na dividendu.

Druga opcija je da osnivač može birati da bude van radnog odnosa sa svojim DOO i tad ostaje direktor, a osnivač je odgovoran za zapošljavanje profesionalaca poput knjigovođa i finansijskih savetnika za svakodnevno poslovanje. U ovom slučaju, smanjuju se obaveze osnivača u pogledu doprinosa u odnosu na radni odnos. Ipak, i dalje stoji obaveza plaćanja od 15% poreza na dobit i 15% poreza na dividendu. Važno je napomenuti da osnivač u ovom slučaju nema pravo na neto platu, što znači da nije obavezan da plaća porez na tu zaradu.

2. Paušalac/preduzetnik

Za početnike u biznisu i one koji tek razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla, preduzetništvo ili paušalno oporezivanje je najjednostavnija i najprimamljivija opcija. Ova vrsta poslovanja je idealna za one koji se još uvek upućuju u samostalno poslovanje, pravila na tržištu, nemaju predviđanje u domenu obima prihoda i mogućnosti rasta u početnim fazama svog poslovanja.

U ovom slučaju, postoje tri izbora:

Samooporezivanje: Samooporezivanje preduzetnika omogućava fleksibilnost u određivanju poreza na osnovu stvarnog prihoda, razlikujući se od fiksnih poreskih obaveza kod DOO i paušalnog poslovanja. Preduzetnici mogu prilagoditi plaćanje poreza svojim prihodima, koristeći minimalnu osnovicu za niže prihode, što nudi prednost tokom finansijski slabijih perioda.

Samooporezivanje sa isplatom lične zarade: U varijanti samooporezivanja sa isplatom lične zarade, osim dobiti, imate i lični dohodak. Zakon vam omogućava da od ukupne godišnje dobiti oduzmete iznos isplaćene plate i na taj način smanjite osnovicu za obračun poreza na dobit preduzeća, efektivno plaćajući samo 10% poreza na preostalu dobit.

Paušalstvo: Što se tiče paušalnog oporezivanja, ovaj model i dalje privlači veliki broj preduzetnika zbog fiksnih mesečnih obaveza prema državi, koje određuje Poreska uprava na osnovu niza faktora.

Novine i poboljšanja u Srbiji za paušalno oporezivanje

Paušalno oporezivanje u Srbiji doživelo je značajne izmene s ciljem olakšanja poslovanja preduzetnika. U saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Vlada Srbije je produžila ograničenje povećanja poreske osnovice na maksimalno 10% godišnje do kraja 2025.

Ovo predstavlja značajno olakšanje za preko 120.000 paušalaca jer im obezbeđuje stabilnost i predvidivost poslovanja. Međutim, izuzeci se primenjuju kod promene delatnosti ili adrese registrovanog sedišta, osim unutar istog grada.

Novina je i povećanje osnovice za umanjenje za nove preduzetnike sa 20% na 50%, što olakšava početne korake u poslovanju.

NALED predlaže dodatna poboljšanja, uključujući konsolidovanu uplatu poreza i doprinosa, i opciju za preduzetnike da pređu na režim isplate lične zarade preko aplikacije Poreske uprave nakon prelaska limita od šest miliona dinara prihoda.

Reforma paušalnog oporezivanja započeta 2019. godine uvela je transparentnu formulu za obračun obaveza i Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa, omogućavajući preduzetnicima precizno planiranje. Takođe, od 2020. godine, poreska rešenja dostavljaju se isključivo elektronski, što pojednostavljuje administraciju i pristup informacijama.

Ove promene predstavljaju korak ka modernizaciji i efikasnosti sistema paušalnog oporezivanja, olakšavajući paušalcima fokusiranje na razvoj poslovanja uz smanjene administrativne barijere.

Kako izračunati prag za PDV?

Ukupni prihodi: Svi prihodi od prodaje dobara i usluga koje preduzeće ostvaruje tokom godine.

Period: Prag se posmatra na osnovu prihoda ostvarenih u prethodnih 12 meseci.

Preduzetnici koji premaše ovaj prag obavezni su da podnesu prijavu za PDV u roku od 15 dana od dana kada su prešli granicu prihoda. Nakon registracije, obavezni su da obračunavaju PDV na sve svoje transakcije, izdaju PDV fakture i podnose mesečne ili tromesečne PDV prijave.

Prelazak iz predementias u DOO

Preduzetnici često razmišljaju o prelasku iz statusa preduzetnika u društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) zbog različitih poslovnih razloga. To uključuje zaštitu lične imovine, olakšice pri poslovanju i povećanje kredibiliteta.

Ključne razlike između preduzetnika i DOO

Lična odgovornost: Preduzetnici odgovaraju za poslovne obaveze celokupnom svojom imovinom. S druge strane vlasnici DOO odgovaraju samo do visine svog uloga u kapitalu firme.

Poslovne olakšice: DOO može lakše pristupiti poslovnim kreditima, investicijama i državnim podsticajima.

Administracija: Prelazak na DOO donosi složeniju administraciju, uključujući vođenje dvostavnog knjigovodstva i obavezu izrade godišnjih finansijskih izveštaja.

Koraci za prelazak u DOO

Osnivanje DOO: Proces uključuje izradu osnivačkog akta, uplatu osnivačkog kapitala (minimalno 100 dinara), registraciju u Agenciji za privredne registre (APR) i dobijanje PIB-a.

Prelazak imovine: Potrebno je izvršiti prenos imovine i poslovnih aktivnosti sa preduzetnika na novoosnovanu firmu. Ovo može uključivati prenos ugovora, sredstava i drugih obaveza.

Zakonska regulativa: Upoznajte se sa dodatnim zakonskim obavezama koje važe za DOO. To su obaveze vođenja dvostavnog knjigovodstva i izrada godišnjih finansijskih izveštaja.

Važnost konsultovanja sa stručnjacima o PDV registraciji

Prilikom donošenja odluka o PDV registraciji i prelasku u DOO, važno je konsultovati se sa računovodstvenim i pravnim stručnjacima. Oni vam mogu pomoći da pravilno razumete zakonske obaveze, optimizujete svoje poslovanje i izbegnete potencijalne kazne.

Saveti za uspešno poslovanje

Pratite prihode: Redovno pratite svoje prihode kako biste blagovremeno reagovali na prelazak granice za PDV.

Planirajte unapred: Ako predviđate rast poslovanja, razmotrite prelazak u DOO. Ovim biste osigurali zaštitu svoje lične imovine i olakšali poslovne procese.

Ažurirajte se o zakonodavstvu: Redovno pratite izmene zakonskih propisa koji mogu uticati na vaše poslovanje.

Pravilno upravljanje obavezama prema PDV-u i prelazak u DOO može značajno doprineti stabilnosti i rastu vašeg poslovanja. Angažovanje pouzdane knjigovodstvene agencije, kao što je Bonus Sistem, pruža podršku u svim ovim procesima. Možemo i osigurati usklađenost sa svim relevantnim propisima.

Kako to postići:

Pratite promene u zakonodavstvu: Redovno pratite izmene zakona i standarda koji utiču na finansijsko izveštavanje.

Konsultacije sa stručnjacima: Sarađujte sa pravnim i računovodstvenim stručnjacima kako biste osigurali usklađenost sa regulativama.

Ažuriranje politika: Redovno ažurirajte interne politike i procedure u skladu sa promenama u regulativama.

Kontaktirajte nas i pokrenite svoj biznis. Nudimo moderno knjigovodstvo i profesionalne računovodstvene i pravne usluge.
Bonus Sistem d.o.o.
Agencija za knjigovodstvo
Adresa: Terazije 42, 11000 Beograd – Stari grad.
Telefon: + 381 11 403 55 27, + 381 63 112 60 38
Mobilni: +381 63 112 60 36
www.bonus-sistem.com
Email: office.bonus@bonus-sistem.combonussistem@gmail.com

Pošalji upitОставите одговор