Računovodstvene usluge

Zarade, Kadrovi, Zdravstveno osiguranje

  Obračun zarada i drugih oporezivih isplata
 • obračun zarada za radnike, direktore, osnivače i vlasnike - neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto zarada kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u RFZO;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, troškovi službenog puta…);
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
 • vodjenje analitičkog knjigovodstva zarada;
 • vodjenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade M-4.


Napomena: Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj Upravi.Kadrovi – Zdravstveno osiguranje
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika
 • izrada I overa zdravstvenih kartica;
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis zarada za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima - izrada M-4 obrasca;